Algemene voorwaarden

INLEIDING

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door Vincent Sheppard NV, BE 0456.646.801, met zetel te 8587 Spiere, Industriepark Ijzeren Bareel 5, België en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site van Vincent Sheppard NV: http://www.vincentsheppardservices.com; hierna genoemd "de Koper".
 
Deze voorwaarden zijn exclusief voor de Koper. De Koper die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 9 onverkort van kracht blijven.
 
De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site. Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.
Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel in België.
 
Artikel 1. Verkoopsovereenkomst
 
De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Vincent Sheppard NV enerzijds, en de meerderjarige opdrachtgever anderzijds, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij Vincent Sheppard NV, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.
 
Artikel 2. Bestelling

De Koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen; elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
 
Vincent Sheppard NV verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt.
 
Artikel 3. Prijzen en productinformatie
 
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven. Wanneer u een bestelling plaatst, geldt altijd de prijs (en/of de eventuele actie) die op het moment van bestelling wordt vermeld. Vincent Sheppard NV behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.
 
Vincent Sheppard NV tracht zowel de productomschrijvingen als de foto’s zo duidelijk en correct mogelijk te publiceren. Specifieke productinformatie (afmetingen, gewicht, gebruikte materialen,…) betreft altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Indien gewenst kunt u altijd bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod (info@vincentsheppard.com)
 
Artikel 4. Betaling
 
Bij het plaatsen van een bestelling, kunt u kiezen tussen de volgende betaalwijzen
 
° Pay-pal
 
Indien u in alle veiligheid via uw Pay-pal account wenst te betalen, gelieve de instructies te volgen via uw account.
 
Zodra Vincent Sheppard NV uw betaling heeft ontvangen, wordt uw bestelling z.s.m. verstuurd – meestal binnen 2 werkdagen.


 
Artikel 5. Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen
 
5.1. Retourneren
 
Indien een artikel niet conform de omschrijving is dan heeft u de mogelijkheid ons het desbetreffende artikel binnen een termijn van tien werkdagen – na ontvangst van uw bestelling – terug te bezorgen. U dient hiervan schriftelijk melding te maken (via mail: info@vincentsheppardservices.com). Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en verpakt in de originele verpakking en het pakket is voldoende gefrankeerd. U voegt tevens de leveringsbon bij met vermelding van de reden van terugzending. De verwerkings- en betalingskosten blijven verschuldigd, zelfs bij volledige terugzending van uw bestelling.
 
Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendkosten, door Vincent Sheppard NV of door de Koper gemaakt, worden niet terugbetaald.
 
Al onze artikelen worden vóór verzending gecontroleerd en verpakt in een degelijke verpakking. De Koper dient de bestelling direct te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die beschadigd zijn bij het transport! Indien u helaas toch een beschadiging vaststelt, dient u ons hierover direct te informeren. Houd de verpakking bij en neem – indien mogelijk – een foto van het beschadigde artikel/verpakking. Beschadigde artikelen worden door ons zonder extra kosten vervangen.

 
Let wel:
-  Beschadigde, bevuilde of reeds gebruikte artikelen kunnen niet worden teruggestuurd.
-  Bij overmatige retourzendingen behoudt Vincent Sheppard NV zich het recht om nieuwe bestellingen te weigeren.
-  Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode of deel uit makend van een kortingsaktie kunnen níet geretourneerd worden.
 
5.2. Klachten
 
Heeft u – ondanks onze goede zorgen en oplettendheid – toch een klacht? Mail deze gerust door naar info@vincentsheppardservices.com . Elke klacht wordt behandeld en samen proberen we tot een oplossing te komen.
 
Artikel 6. Privacy
 
Alle – door Vincent Sheppard NV – ontvangen en verzamelde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van Vincent Sheppard NV.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Indien u uw gegevens uit onze database wil laten verwijderen, volstaat het om ons een mail te sturen met duidelijke vermelding van uw gegevens.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
 
Vincent Sheppard NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.
 
De Koper aanvaardt dat de elementen/functies/grafische charters op de website kunnen evolueren. Bepaalde functies kunnen bijgevolg verwijderd en/of toegevoegd worden. Vincent Sheppard NV heeft het recht om – op elk moment en voor welke reden dan ook – de website te wijzigen zonder de Koper daarvan van te voren op de hoogte te brengen.
 
Vincent Sheppard NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbreking van de website. Vincent Sheppard NV is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn wordt overschreden door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen. De Koper is op de hoogte van de transportrisico’s en indien de Koper hierover vragen heeft, dient hij zich te wenden tot de postdiensten of de transporteur.

Artikel 8. Verzakingsrecht
 
Als Koper heeft u het recht om ons mee te delen dat u afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien u zich op deze mogelijkheid wilt beroepen, dient u de goederen op eigen risico en kosten te retourneren aan Vincent Sheppard NV, Industriepark Ijzeren bareel 5, B-8587 Spiere.

Artikel 9. Eigendomsrecht
 
Vincent Sheppard NV blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
 
Artikel 10. Intellectuele Eigendom
 
De informatie, logo’s, afbeeldingen, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de inhoud die u vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.

Behalve uitdrukkelijk toegestaan door Vincent Sheppard NV, heeft de consument niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.

Artikel 11. Duur
 
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Vincent Sheppard NV online worden aangeboden.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht
 
Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.